ใหม่ My Tax Account ตรวจข้อมูลลดหย่อนภาษีออนไลน์

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
18 JAN 2021

กรมสรรพากรขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
15 JAN 2021

ข่าวดี เงินสนับสนุนหรือประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
12 JAN 2021

ข่าวดี e-Registration ลดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกว่า 50%

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
07 JAN 2021

สรรพากรยืนยัน รายได้จากคนละครึ่ง – เราเที่ยวด้วยกัน ยกเว้นภาษีเงินได้

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
04 JAN 2021

Tax From Home อยู่บ้านก็ทำธุรกรรมภาษีได้ง่าย ๆ

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
29 DEC 2020

อัพเดทยอดบริจาค คอร์สมาตรการภาษี New Normal กับพรี่หนอม

ข่าวสาร by ไทยซีพีดีแอทโฮม
26 DEC 2020

[PR] FlowAccount เปิดตัว AutoKey ผสานเทคโนโลยีสแกนบิล พร้อมทำบัญชีค่าใช้จ่าย และเก็บไฟล์เอกสารในที่เดียว

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
01 DEC 2020

ผู้สอบบัญชีมีเฮ หนังสือรับรองทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Bank Confirmation) จะเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
01 NOV 2020

การยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
30 OCT 2020

สรรพากร เปิดตัวนวัตกรรม ให้ความรู้ภาษีในรูปแบบดิจิทัล

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
24 OCT 2020

การใช้ข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
31 AUG 2020

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก เกี่ยวเนื่องกับกิจการโรงแรม

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
20 AUG 2020

การยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาของลูกจ้างภายในประเทศ

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
19 AUG 2020

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการนำส่งเงินภาษี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
17 JUL 2020

ลดอัตราภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคมเฉพาะรายได้ส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมิน

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
20 JUN 2020

ยกเว้นภาษีเงินได้ ค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID 2019

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
18 JUN 2020

การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
11 JUN 2020

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนในเครื่องจักร แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
02 JUN 2020

ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
29 MAY 2020

การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
08 MAY 2020

ขยายกำหนดเวลาการเสียภาษีเงินได้ของผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับเงินกินเปล่า เงินค่าปลูกสร้าง หรือเงินได้อื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
08 MAY 2020

เปิดใหม่ คอร์ส สินค้าคงเหลือกับประเด็นที่มักเข้าใจผิด

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
17 APR 2020

การยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
17 APR 2020

ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการการนำส่งหรือชำระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการเป็นการทั่วไป

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
03 APR 2020

เปิดใหม่ คอร์สสรุปข้อแตกต่างทางบัญชี VS หลักการทางภาษีสำหรับกิจการ NPAEs

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
01 APR 2020

ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. 2562

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
31 MAR 2020

ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
31 MAR 2020

สรุปมาตรการภาษี เยียวยา COVID-19 รอบ 2 จากสรรพากร

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
17 MAR 2020

ยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
28 FEB 2020

สรรพากรใจดี เครื่องจักรใหม่หักค่าใช้จ่ายได้ 2.5 เท่า

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
30 JAN 2020

กรมสรรพากรใช้เทคโนโลยี Blockchain คืนภาษีนักท่องเที่ยวประเทศแรกของโลก

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
17 JAN 2020

กรมพัฒน์ เร่งผลักดัน สำนักงานบัญชีคุณภาพสู่สำนักงานบัญชีดิจิทัล

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
07 JAN 2020

การจัดทำคำร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
02 JAN 2020

ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียน ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
02 JAN 2020

Free

หนังสือยืนยันยอดธนาคารส่งยังไงให้ได้รับกลับชัวร์

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
18 OCT 2019

แนะนำคอร์ส สรุปประเด็นสำคัญ TFRS for NPAEs

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
20 AUG 2019

โปรโมชั่นอบรม CPD ฟรี โปรแกรมบัญชีออนไลน์

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
19 AUG 2019

5 เทรนเทคโนโลยีที่มีผลต่องานบัญชีมากที่สุด

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
07 SEP 2018

Free

3 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
15 DEC 2017

ชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการสำหรับผู้สอบบัญชี คืออะไร

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
15 NOV 2017

ผู้สอบบัญชีต้องอบรม CPD เพิ่มเป็น 40 ชั่วโมงในปี 2560 แล้วนะ

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
15 OCT 2017

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
บัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
สรุปข้อแตกต่างทางบัญชี VS หลักการทางภาษีสำหรับกิจการ NPAEs