ลดอัตราภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคมเฉพาะรายได้ส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมิน

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
20 JUN 2020

ยกเว้นภาษีเงินได้ ค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID 2019

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
18 JUN 2020

การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
11 JUN 2020

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนในเครื่องจักร แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
02 JUN 2020

ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
29 MAY 2020

การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
08 MAY 2020

ขยายกำหนดเวลาการเสียภาษีเงินได้ของผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับเงินกินเปล่า เงินค่าปลูกสร้าง หรือเงินได้อื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
08 MAY 2020

เปิดใหม่ คอร์ส สินค้าคงเหลือกับประเด็นที่มักเข้าใจผิด

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
17 APR 2020

การยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
17 APR 2020

ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการการนำส่งหรือชำระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการเป็นการทั่วไป

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
03 APR 2020

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
รู้ทันธุรกิจด้วยการวิเคราะห์งบการเงิน
เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
บริหารเงินสดและภาษีอย่างไร ในช่วงวิกฤต Covid-19