การวัดมูลค่าเริ่มแรกของสัญญาเช่า ตาม TFRS16

บทความ by ซีพีดีแอทโฮม
07 MAY 2021

ข้อควรระวังในการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่าน DBD e-Filing

บทความ by ซีพีดีแอทโฮม
23 APR 2021

ขั้นตอนการยื่นงบการเงินประจำปี

บทความ by ซีพีดีแอทโฮม
09 APR 2021

Q&A TFRS for NPAEs

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
31 MAR 2021

จดหมายเตือนจากกรมสรรพากร

ความรู้ภาษี by ซีพีดีแอทโฮม
31 MAR 2021

เริ่มต้นธุรกิจแบบสบาย กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ความรู้ภาษี by ซีพีดีแอทโฮม
30 MAR 2021

นายจ้างที่มีลูกจ้างติดหนี้ กยศ. ต้องทำอย่างไร

ความรู้ภาษี by ซีพีดีแอทโฮม
29 MAR 2021

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป นายจ้างที่มีพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้องค์กรนายจ้างมีหน้าที่หักเงิน ได้ที่มาจากการจ้างแรงงานของพนักงานและลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมนำส่งกรมสรรพากร พร้อมกับการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่าย เพื่อชำระหนี้คืนกองทุนตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ได้บัญญัติว่า“ให้บุคคล คณะบุคคล หรือ นิติบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40 (1) แห่งประมวรัษฎากร มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าว

Disclosure Form คืออะไร ?

ข่าวสาร by ซีพีดีแอทโฮม
28 MAR 2021

ออกจากงาน ต้องยื่นภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง

ความรู้ภาษี by ซีพีดีแอทโฮม
20 MAR 2021

สรุปมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ที่หักรายจ่ายได้ 2 เท่า

ความรู้ภาษี by ซีพีดีแอทโฮม
19 MAR 2021

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
รวมประเด็นควรรู้ในภาษีมูลค่าเพิ่ม
เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
บัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ