ราคาปกติ 800 บาท 619 บาท

Course 019

สรุปประเด็นสำคัญ TFRS for NPAEs

5.0 (57)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6401-06-228-019-01-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6401-06-228-019-01-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 08:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 08:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 90 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 40 ข้อ ต้องทำให้ได้ 24 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

รู้หรือไม่ว่ากิจการกว่า 90% ในประเทศไทยต้องใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS for NPAEs ถ้าคุณยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร บอกได้เลยว่ามีความเสี่ยงในการทำงานอย่างมาก

 

อัพเดทล่าสุดปี 2564 และพิเศษสุดอบรมได้ภายใน 90 วัน 

คอร์ส สรุปประเด็นสำคัญ TFRS for NPAEs เป็นคอร์สที่จะเติมเต็มความเข้าใจให้กับนักบัญชีทั้งหลาย รวมไปถึงผู้สอบบัญชีที่อยากจะทบทวนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ประเด็นสำคัญต่างๆ ที่มักพบบ่อย และสามารถดาวน์โหลดไฟล์กระดาษทำการที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน 

 

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้

 • เข้าใจหลักการสำคัญของ TFRS for NPAEs มากขึ้น
 • เน้นข้อควรจำ ประเด็นสำคัญๆ สำหรับมาตรฐานในแต่ละบท
 • ศึกษาตัวอย่างในทางปฏิบัติสำหรับบทที่สำคัญๆ เช่น เงินสด ลูกหนี้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สัญญาเช่า
 • สามารถ Download file ตัวอย่างการคำนวณอายุลูกหนี้การค้า หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน สัญญาเช่าทางการเงิน
 • ได้รับ File Template งบการเงินอัพเดทข้อมูลตาม DBD และข้อกำหนดในมาตรฐาน
 • อัพเดทล่าสุด ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 42-2563

เต็มอิ่มกับเนื้อหา สาระความรู้ ที่บอกได้คำเดียวว่าไม่ควรพลาด

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

แนะนำเนื้อหาบทเรียน

Preview 00:07:00

Part 1 เข้าใจภาพรวม TFRS for NPAEs

00:02:00

     - มาตรฐานรายงานทางการเงินของไทยและความสำคัญของ TFRS for NPAEs

00:16:00

     - ขอบเขตและกรอบแนวคิด TFRS for NPAEs

00:15:00

     - การนำเสนองบการเงิน

00:13:00

     - ตัวอย่างงบการเงิน

00:14:00

     - Template งบการเงิน

Preview 00:15:00

     - การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด

00:12:00

Part 2 รายการสำคัญงบแสดงฐานะการเงิน

00:01:00

     - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

00:09:00

     - Tips: ประเด็นที่ควรระมัดระวัง

00:12:00

     - ลูกหนี้

00:09:00

     - Tips: การใช้ File วิเคราะห์อายุลูกหนี้

00:19:00

     - สินค้าคงเหลือ

00:13:00

     - Q&A : Perpetual กับ Periodic ต่างกันยังไง ?

00:10:00

     - เงินลงทุน

00:18:00

     - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

00:21:00

     - Q&A : คำถามที่พบบ่อย

00:23:00

     - อัพเดท : การวัดมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

Preview 00:11:00

     - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

00:18:00

     - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

00:28:00

     - อัพเดท : การวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

00:06:00

Part 3 รายการสำคัญงบกำไรขาดทุนและรายการ Off-Balance Sheet

00:02:00

     - ต้นทุนการกู้ยืม

00:14:00

     - สัญญาเช่า

00:11:00

     - วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาเช่า

00:17:00

     - Tips: การคำนวณดอกเบี้ยเช่าซื้อและการบันทึกบัญชี (Part 1)

00:14:00

     - Tips: การคำนวณดอกเบี้ยเช่าซื้อและการบันทึกบัญชี (Part 2)

00:13:00

     - ภาษีเงินได้ 

00:04:00

     - ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

00:12:00

     - วิธีการคำนวณภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

Preview 00:16:00

     - วิธีการใช้ File คำนวณภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

00:12:00

     - เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

00:08:00

     - รายได้

00:15:00

     - การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

00:09:00

     - สัญญาก่อสร้าง 

00:17:00

     - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

00:11:00

ทบทวนบทเรียน

00:13:00

5.0 จาก 5

การให้คะแนน 57 ครั้ง

 

Reviews